Komu ponúkame naše služby

Pacient

V pohodlí domova si podľa presných inštrukcií zmeria v stanovených časoch životné funkcie a indikátory zdravotného stavu.

Zistiť viac

Lekár

Má prístup do online platformy telemon. V systéme nastaví rozsahy a kritické hodnoty pre daného
pacienta.

Zistiť viac

Poisťovne

Telemedicína má potenciál vďaka smerovaniu k prevencii udržiavať zdravie pacientov a tým dlhodobo znižovať náklady na prípadnú liečbu.

Zistiť viac

Pacient

Pre akého pacienta je využívanie telemedicínskych služieb vhodné?

Telemedicína funguje ako podporná liečba pre väčšinu diagnóz,
uvítajú ju najmä pacienti s nasledovnými druhmi ochorení: chronicky chorí pacienti, pacienti po hospitalizácii v medicínskom zariadení, infekčné ochorenia – Covid-19, pacienti pred a po operácii.

Ako to celé funguje u pacienta?

1. krok

Lekár Vám zapožičia prístroje, ktoré budete na merania potrebovať

 • Prístroje si môžete zapožičať na ľubovoľne dlhú dobu, spravidla podľa doporučenia ošetrujúceho lekára.
 • Sadu prístrojov Vám lekár odovzdá v praktickej uzatvárateľnej nepremokavej taške spolu s návodmi k obsluhe zariadení.
 • Telemedicínske služby zatiaľ nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Cena monitoringu sa v závislosti od pomôcok pohybuje v jednotkách EUR na deň.
2. krok

V pohodlí domova si podľa presných inštrukcií zmeriate v stanovených časoch životné funckie a indikátory zdravotného stavu.

 • Meranie životných funkcií prebieha v pohodlí domova pomocou zdravotných pomôcok prispôsobených k bezdrôtovému prenosu.
 • Práca s prístrojmi je veľmi jednoduchá a intuitívna.
 • Konzultant Zákazníckeho centra Goldmann Systems Vám v prípade potreby poskytne telefonickú podporu a ku všetkým prístrojom dostanete tiež prehľadné návody, ako na to krok po kroku.
3. krok

Namerané hodnoty sú bluetooth technológiou a cez mobilný telefón prenášané do aplikácie (zákazníckeho centra/na server)

 • Pacient dostane od svojho lekára spolu so sadou meracích prístrojov HUB. HUB je špeciálne prispôsobený mobilný telefón s aplikácou
 • Prenos nameraných hodnôt a údajov pacienta podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám
 • Okrem Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky a internými smernicami. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, spracovávame výlučne pre odôvodnené účely, počas obmedzenej doby a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia
4. krok

Lekár má informácie o pacientovi dostupné online.

 • K zaznamenaným nameraným hodnotám má v reálnom čase prístup ošetrujúci lekár pacienta prostredníctvom webového portálu telemon. Na Vami namerané hodnoty môže kedykoľvek reagovať
 • Lekár taktiež stanoví limitné parametre a v prípade ich prekročenia môže byť informovaný prostredníctvom emailu, či SMS

Benefity telemedicíny pre pacienta

Pacienti oceňujú služby telemedicíny vďaka tomu, že:

 • umožňujú pacientom vykonávať meranie v okamihu pocitu zdravotných ťažkostí a získané hodnoty bezodkladne vyhodnocovať
 • znižujú počet opakovaných hospitalizácií pacientov včasným zachytením zhoršujúceho sa stavu
 • pacienti eliminujú absenciu v práci znížením počtu ambulantných návštev

 • eliminujú cestovné náklady a celkový čas potrebný na vyšetrenie
 • nevystavujú sa možnosti nákazy v čakárni počas pandémie
 • získavajú dôslednejšiu a komplexnejšiu starostlivosť lekára
 • v prípade potreby posudkov zdravotného stavu od viacerých špecialistov nemusia zdĺhavo obtelefonovávať ambulancie, objednávať sa na vyšetrenia, či tráviť dlhé hodiny v čakárňach
 • starší ľudia vyžadujú menej starostlivosti rodinných príslušníkov
 • množstvo údajov a dát o pacientovi za dlhšie časové obdobie umožňuje lekárovi presnejšie stanovenie medikácie a liečebných postupov
 • existuje preukázateľný prínos vplyvu vzdialeného monitoringu na dodržiavanie liečebného režimu a disciplíny pacienta
 • znížujú sa riziká a zvyšuje pocit bezpečnosti pacienta
 • zdravotná starostlivosť aj prostredníctvom telemedicíny má pozitívny vplyv na psychiku pacienta, čo má dopad na pozitívnu reakciu na liečbu

Lekár

Lekár / Zdravotnícky personál

Používanie telemedicíny ako alternatívy k osobným návštevám pacienta v ambulancii má množstvo výhod pre obe strany:

 • Lekár má prístup do online platformy telemon
 • V systéme nastaví rozsahy a kritické hodnoty pre daného pacienta
 • Hodnoty namerané pacientom sú pomocou bluetooth technológie prenášané do HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do systému telemon. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom v reálnom čase.

Zdravotnícky personál má možnosť:

 • sledovať nastavené hodnoty a ich trendy
 • v nadväznosti na výsledky meraní v aplikácii telemon pomocou krátkej správy upraviť liečbu alebo medikáciu
 • zmeniť parametre monitoringu
 • v nadväznosti na informácie získané z aplikácie telemon pozvať pacienta na kontrolu do ordinácie, resp. navštíviť pacienta v zariadení sociálnych služieb
 • spracovať záverečnú správu po ukončení monitoringu; správa môže byť doručená inému ošetrujúcemu lekárovi
 • získať informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť zvolať telekonzílium, manažovať interdisciplinárnu kolaboráciu

Systém zdravotníckemu personálu umožňuje:

nastavenie rozsahov a kritických hodnôt meraní pacienta
nastavenie spôsobu identifikácie a zobrazenia kritických hodnôt pacientov
sledovanie trendov nameraných hodnôt
generovanie reportov, histórie meraní a pod.

Benefity telemedicínskej služby pre lekára

 • Efektívnejšie fungovanie ambulancie
 • Inovatívne a kvalitnejšie služby pre svojich pacientov
 • Pacient je viac pod dohľadom, je možné ho lepšie sledovať a tým podporiť zlepšenie zdravotného stavu
 • Jednoduchá a rýchla možnosť interdisciplinárnej kolaborácie
 • Eliminácia zmeškaných termínov návštev pacientov

Poisťovne

Poisťovne

Telemedicínske služby monitoringu pacientov zatiaľ nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Klient si službu hradí sám. No telemedicína má potenciál vďaka smerovaniu k prevencii udržiavať zdravie pacientov a tým dlhodobo znižovať náklady na prípadnú liečbu.

Benefity telemedicíny pre poisťovne:

 • Vyššia pravdepodobnosť, že sa poisťovňa vyhne financovaniu závažných stavov pacienta (kontinuálnym sledovaním pacienta je možné predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu)
 • Skrátenie doby hospitalizácie pacientov, eliminácia opakovaných hospitalizácií chronicky chorých pacientov
 • Dlhodobé zníženie nákladov
 • Dostatok údajov na priebežné úpravy platobných mechanizmov – presnejšie výsledky liečby
 • Efektívnosť nákladov a rozumné investície