telemon schéma - goldmann systems

Čo je telemedicína?

Telemedicína predstavuje lekársku prax, pri ktorej je lekár prostredníctvom rôznych zariadení a technológií schopný realizovať diagnostiku pacienta na diaľku. Zahŕňa ale omnoho viac, ako len samotný diagnostický proces. Telemedicína umožňuje nastavovať a dynamicky upravovať liečbu, kontinuálne sledovať pacienta bez potreby jeho návštevy v ambulancii, skrátiť v mnohých prípadoch potrebnú dobu hospitalizácie. Vďaka telemedicíne je napríklad tiež možné včasne identifikovať zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Telemedicína je súčasťou elektronizovaného zdravotníctva, niekedy sa označuje tiež pojmom dištančná medicína. Zahŕňa viaceré služby, medzi ktoré patrí napr.:

Telemonitoring, vďaka ktorému je možné zdieľať namerané hodnoty vitálnych funkcií pacienta s lekárom na diaľku a v reálnom čase.
Telekonzílium, prostredníctvom ktorého sa prepoja odborníci a tímy špecialistov z rôznych miest za účelom komplexnejšej a hlbšej analýzy a stanovenia diagnózy pacienta.
Telekonzultácie prostredníctvom hovoru, či videohovoru.

Telemedicínske služby sú veľmi prínosné tiež v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa vykonávajú merania klientov zariadení.

Inovatívny produkt TELEMON pokrýva služby telemonitoringu.

40-te roky minulého storočia

RTG snímky cez telefón

Zárodky telemedicíny sa objavili už v 40-tych rokoch minulého storočia. Lekári v zdravotných strediskách v Pensylvánii si vymieňali RTG snímky prostredníctvom telefónu. Pre chudobnejšie vidiecke oblasti, kde bolo nedostatok špecialistov, bola táto technológia síce obrovským prínosom, no nákladnosť riešenia obmedzila jeho využívanie.

50-te roky minulého storočia

Televízny prenos

O niečo neskôr, s príchodom filmových technológií, bola na lekárske účely využívaná videokomunikácia.
V roku 1959 vytvorila Univerzita v Nebraske obojsmernú televíziu na prenos informácií študentom medicíny. O päť rokov potom sa video-konzultácie využívali aj na komunikáciu so štátnou nemocnicou. Výskum Univerzity bol postavený práve na využívaní technológie vo vidieckych komunitách.

EKG hasičov v akcii prenášané rádiom

Zaujímavé bolo tiež sledovanie EKG rytmov hasičov v záchranných situáciách. Rytmy sa posielali prostredníctvom rádia do nemocnice Jackson Memorial. Iniciátorom tejto aktivity bola v roku 1967 Lekárska fakulta Univerzity na Miami.

Internet – nové možnosti

S príchodom internetu sa možnosti telemedicíny radikálne zmenili. Prostriedky vzdialenej zdravotnej starostlivosti sú ľahko dostupné a v mnohých prípadoch dokážu plne nahradiť osobnú návštevu lekára, ba dokonca poskytnúť niečo naviac.

Google Glass v zdravotníctve 21.storočia

V Kalifornii sa používajú Google Glass na automatizáciu zdravotnej evidencie a lekárskych záznamov z vyšetrenia pacienta. Myšlienku a realizáciu priniesli študenti medicíny zo Stanfordu Pelu Tran a Ian Shakil
a vytvorili úspešný zdravotnícky startup.

Klinické služby poskytované na diaľku:

 • Vzdialený monitoring pacienta
 • Úprava medikácie
 • Manažment chronických stavov pacientov
 • Konzultácie
 • Dohľad nad pacientom po hospitalizácii
 • Podpora prevencie
 • Zdieľanie dát pacienta medzi lekármi – špecialistami
 • Efektívne a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie

Podpora prevencie

„Začni kopať studňu skôr, ako si smädný“,

hovorí staré čínske príslovie.

V rámci prevencie sa lekár zaujíma nielen o to, čo je už u pacienta zjavné, ale aj to, čo sa ešte neprejavilo, no je možné na základe získaných informácií a dát predvídať.  Ochorenie je tak možné eliminovať skôr, ako sa v plnom rozsahu prejaví. Telemedicína tak môže podporiť postupný presun od liečenia k udržaniu zdravia.

Pre akého pacienta je telemedicína vhodná?

Telemedicína funguje ako podporná liečba pre väčšinu diagnóz, uvítajú ju najmä pacienti s nasledovnými druhmi ochorení:

Chronicky chorí pacienti

Chronické ochorenia sú jedna z kategórií, kde telemedicína dokáže priniesť veľké benefity. Zvyšujúca sa miera chronických ochorení je veľkou výzvou pre náš zdravotný systém. Telemedicínsky softvér uľahčuje sledovanie pacienta a znižuje náklady na udržiavanie kontroly nad jeho zdravím.

 • Kardiovaskulárne ochorenia/problémy so srdcom
 • Hypertenzia
 • Diabetes
 • Cirhóza pečene
 • Respiračné ochorenia
 • Obezita
Seniori
Pacienti po hospitalizácii v medicínskom zariadení
Infekčné ochorenia – Covid-19
Pacienti pred a po operácii

Pravidelné meranie a vyhodnocovanie nameraných hodnôt umožní lekárovi včas reagovať na zmeny Vášho zdravotného stavu (pružne upraviť medikáciu, stanoviť presnejšiu diagnózu), čím je možné častokrát predchádzať i zbytočnej (opakovanej) hospitalizácii.

V rámci nášho riešenia dokážeme plnohodnotne snímať, prenášať, zobrazovať a vyhodnocovať:

krvný tlak (tlakomer)
dychové funkcie (spirometer)
teplotu (infračervený teplomer)
akciu srdca (EKG záznamník 30 sek.)
hladinu cukru v krvi so záznamom dávkovania inzulínu (glukomer)
turáciu krvi kyslíkom a pulz (oxymeter)
hmotnosť vrátane pomerného rozdelenia tuku, vody a svalstva v tele
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. je prednostom II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. V Banskej Bystrici založil hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie, ktoré sa špecializuje na transplantácie pečene a obličiek.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. je členom významných medzinárodných odborných spoločností – European Association for the Study of the Liver, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov, napríklad v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Získané dlhoročné skúsenosti zúročil v prospech pacientov - vďaka nemu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň, ktoré pomáha pacientom s ochorením pečene a ich rodinám. Je tiež držiteľom ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov SR, o.z. s názvom “Môj lekár”.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a tiež v odbore endokrinológia. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave. Podieľa sa na vedeckej činnosti, je prvým autorom a spoluautorom kníh, vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Od roku 2001 prednáša pre Zväz diabetikov Slovenska. Pôsobí ako odborný garant časopisu DiaZdravie a člen redakčnej rady Edukačný portál Lekár SDiA, Nové lieky.

MUDr. Andrea Letanovská, PhD., primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného onkologického ústavu. V minulosti pracovala ako lekárka v záchrannej službe, viedla Operačné stredisko ZZS a je spoluzakladateľkou organizácie LEAF.

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., vyštudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne. Pôsobil na Internom oddelení Hornické nemocnice Karviná a Kardiochirurgické oddelení FN Ostrava a od roku 2004 pracuje v Kardiocentre Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Pôsobil v Salamon Fakeeh Hospital (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia), absolvoval stáže a kurzy v South Tess Hospital Middlesborough England (1992), University Hospital Seattle USA (1996) a Herzzentrum Bad Oyenhausen v Nemecku (1999). Doktor Januška je členom České kardiologické společnosti.

Často kladené otázky

Je inovatívny program, vďaka ktorému získa subjekt set certifikovaných medicínskych meracích zariadení na sledovanie vitálnych funkcií a zdravotného stavu. Subjektom môže byť samotný pacient, ale tiež lekár, či zariadenie sociálnych služieb, ktoré vykonáva merania svojim klientom. Po nameraní telesných hodnôt sa tieto následne pomocou bluetooth technológie prenosom cez mobilný HUB a privátnou zabezpečenou sieťou bezpečne uložia v systéme *telemon*.

Telemedicínske služby zatiaľ z verejného zdravotného poistenia hradené nie sú. Klient si službu hradí sám.

Nie je sa čoho obávať, práca s prístrojmi je veľmi jednoduchá a intuitívna. Konzultant vám meranie prístrojmi názorne predvedie a ku všetkým prístrojom poskytne aj prehľadné návody ako na to, krok po kroku.

Áno, je to možné a úplne bežné.

Technológia disponuje najmodernejšími metódami ochrany zbieraných údajov. Pri prenose sú informácie v každom momente šifrované a zabezpečené špeciálnou privátnou sieťou. Pri spracovaní údajov v dátovom centre sú využívané špeciálne bezpečnostné postupy a technológie. Informácie v žiadnom momente neopúšťajú priestor Európskej Únie.

Vzdialený monitoring je určený pre pacientov s chronickým ochorením, pacientov v postnemocničnej starostlivosti, pacientov s ťažko alebo nejednoznačne stanoviteľnou diagnózou, pacientov s ambulantne nepotvrdenými subjektívnymi problémami, či občasnými potiažami, seniorov v dlhodobom sledovaní, pacientov v domácej strarostlivosti.

Cena monitoringu sa pohybuje od 2,90 do 6,60 €/deň, v prípade kontinuálneho snímania dát vrátanie vyhodnotenia je cena vyššia. Popíšte nám vaše problémy a my vám navrhneme najvhodnejší spôsob monitoringu a zašleme cenovú kalkuláciu

Áno, lekár stanoví limitné parametre a v prípade ich prekročenia je ihneď informovaný prostredníctvom emailu či SMS. Má taktiež prístup do špeciálnej webovej aplikácie (portálu) a kedykoľvek môže na Vami namerané hodnoty reagovať.

Prístroje si môžete zapožičať na ľubovoľne dlhú dobu, spravidla podľa doporučenia ošetrujúceho lekára.