PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY VZDIALENÉHO MONITORINGU FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ FYZICKEJ OSOBY

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby vzdialeného monitoringu fyziologických funkcií fyzickej osoby

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní Služby Monitoringu.

1.2 Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi Zmluvnými stranami a na ktorej základe Poskytovateľ, t. j. obchodná spoločnosť Goldmann Systems a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 794 950, ktorá je súčasne aj prevádzkovateľom Centra, poskytuje Objednávateľovi (tak, ako je definovaný v Zmluve) Službu v rozsahu vymedzenom v Zmluve; z uvedeného dôvodu legislatívne skratky a pojmy zavedené a používané v Zmluve, v plnom rozsahu platia a použijú sa aj na účely týchto Podmienok.

1.3 Monitoring prebieha na základe Zmluvy vo vzťahu ku Klientovi Objednávateľa na základe jeho predchádzajúceho súhlasu, ktorý mohol byť udelený aj na podklade predchádzajúceho odporučenia ošetrujúceho lekára Klienta.

1.4 Monitoring prebieha formou bezdrôtového prenosu Nameraných hodnôt, kedy meranie zaisťuje sám alebo asistovane Klient vo vlastnom sociálnom prostredí. Namerané hodnoty sú snímané a prostredníctvom zabezpečenej siete prenášané do aplikácie TELEMON, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ. Na meranie sa používa Prístroj, ktorý si zabezpečí Objednávateľ sám alebo mu ho za týmto účelom zapožičia Poskytovateľ, ak sa na tom Zmluvné strany dohodli v Zmluve. Samotné meranie prebieha pomocou (zdravotníckych) Prístrojov prispôsobených pre bezdrôtový prenos Nameraných hodnôt. Meranie je veľmi jednoduché a intuitívne. V TELEMON-e sú prenesené Namerané hodnoty spracovávané, ukladané, vyhodnocované a sprístupňované podľa požiadavky Objednávateľa alebo Klienta. Namerané hodnoty sú zobrazované v reálnom čase prostredníctvom vzdialeného zabezpečeného prístupu a Objednávateľ, Klient alebo Autorizovaná osoba, majú k Nameraným hodnotám zabezpečený vzdialený prístup. Prevádzka TELEMON-u je nepretržitá a jej obsluhu zaisťujú skúsení asistenti s príslušným vzdelaním a školením.

1.5 Na účely Zmluvy a týchto Podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

a) Plánom merania sa rozumie dokument obsahujúci: (i) dobu Monitoringu, (ii) rozsah a spôsob Monitoringu Klienta, (iii) kontaktné údaje pre komunikáciu s Objednávateľom a Klientom a spôsoby tejto komunikácie; (iv) rozsah poskytovanej Služby;

b) Autorizačným protokolom sa rozumie dokument, na ktorého základe Objednávateľ, Klient a/alebo Autorizovaná osoba získali prístupové údaje k TELEMON-u.

II. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1 Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká uzatvorením Zmluvy. Predpokladom poskytnutia Služby Klientovi je jeho slobodný súhlas s poskytovaním Služby, ktorý je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť alebo ukončiť poskytovanie Služby, ak Klient odmietne súhlas udeliť alebo ak ho udelí s výhradou alebo ak ho odvolá. Súhlas Klienta s poskytnutím Služby môže byť kedykoľvek odvolaný.

2.2 Služba poskytovaná Poskytovateľom je výhradne Služba tak, ako je definovaná v týchto Podmienkach a v Zmluve.

2.3 Pred podpisom Zmluvy na žiadosť Objednávateľa osoba poverená Poskytovateľom bezplatne vysvetlí a prekonzultuje, aký je predmet Služby, čo zahŕňa a aká je cena Služby. Pokiaľ má Objednávateľ alebo Klient akékoľvek nejasnosti ohľadom Služby, Poskytovateľ poskytne na základe ich žiadosti vysvetlenie.

2.4 Poskytovateľ je oprávnený neuzatvoriť s Objednávateľom Zmluvu pokiaľ: (i) Objednávateľ v minulosti neplnil svoje povinnosti pri poskytovaní Služby (napr. neuhradil cenu Služby), (ii) Poskytovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, či Objednávateľ správne a úplne rozumie tomu, čo je predmetom Služby a za akých podmienok má byť Služba poskytovaná, alebo (iii) má pochybnosti, či má Objednávateľ vážny záujem na poskytovaní Služby na účel, ku ktorému je určená.

III. PRIEBEH POSKYTOVANIA SLUŽBY

3.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať Službu riadne, odborne a starostlivo.

3.2 Objednávateľ je povinný

a) priebežne kontrolovať spôsob poskytovania Služby,

b) kontrolovať správnosť a úplnosť výstupov z poskytovanej Služby (napríklad dokumentácia alebo evidencia, ktorú je Poskytovateľ povinný vytvoriť podľa Zmluvy),

c) skontrolovať Prístroj pri jeho prevzatí od Poskytovateľa;
pri vadách Služby, ktoré mohol Objednávateľ zistiť pri prijatí/prevzatí Služby, ale nezistil ich z dôvodu nesplnenia povinností uvedených v tomto bode, Poskytovateľ nezodpovedá za tieto vady, ak sa nerozhodne inak.

3.3 Objednávateľ a Klient sú povinní v potrebnom rozsahu spolupôsobiť pri poskytovaní Služby, predovšetkým pravdivo zodpovedať otázky Poskytovateľa a v prípade Služby, ktorej poskytovanie vyžaduje dodržiavanie postupov a určitého režimu (Plánu merania), tento postup a režim dodržovať a riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa alebo ošetrujúceho lekára Klienta. Ak nebude Objednávateľ alebo Klient riadne a včas poskytovať požadovanú súčinnosť, nezodpovedá Poskytovateľ za riadne a včasné poskytnutie Služby a ani za výsledok poskytovania Služby. Poskytovateľ nezodpovedá za výsledok Služby ani v prípade, ak Objednávateľ alebo Klient umožnia neoprávnenej osobe (t. j. osobe inej než Klientovi), aby využila (resp. zneužila) Služby.

3.4 Pre riadne poskytovanie Služby je nevyhnutný Prístroj umožňujúci Monitoring, ktorý Poskytovateľ v rámci Služby zapožičia Objednávateľovi, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú v Zmluve. Prístroj je možné používať výlučne na nameranie alebo snímanie vlastných fyziologických hodnôt Klienta, ktorému bol Prístroj odovzdaný zo strany Objednávateľa, a to len v súlade s návodom na obsluhu a údržbu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie pri odovzdávaní Prístroja.

3.5 Za Namerané hodnoty, ktoré budú chybné najmä v dôsledku nesprávneho postupu alebo konania Objednávateľa alebo Klienta (najmä z dôvodu nedodržania Zmluvy, Podmienok a návodu na obsluhu a údržbu Prístroja), nesie zodpovednosť Objednávateľ.

3.6 Objednávateľ je povinný bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa v prípade, ak

a) plánuje prerušiť Monitoring,

b) sa Prístroja zmocní iná osoba odlišná od Klienta a v dôsledku toho hrozí skreslenie Nameraných hodnôt,

c) Klient zmení kontaktné údaje alebo ošetrujúceho lekára po dobu čerpanie Služby, a/alebo

d) Objednávateľ nemá dostatok prostriedkov na úhradu ceny Služby alebo tento stav minimálne hrozí (insolvencia, exekúcia a pod.).

3.7 Za škody na Prístroji spôsobené pri jeho preprave zodpovedá Poskytovateľ, ak túto prepravu zabezpečuje pri plnení povinností podľa Zmluvy.

3.8 Objednávateľ je povinný vrátiť Prístroj v neporušenom stave s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

3.9 Pre riadne čerpanie Služby je nevyhnutný prístup Objednávateľa, Klienta a/alebo Autorizovanej osoby k aplikácii (softvéru) TELEMON cez portál Poskytovateľa. TELEMON slúži na prehliadanie Nameraných hodnôt, generovaniu reportov a pre komunikáciu Zmluvných strán. Unikátne prístupové údaje k užívateľskému účtu v aplikácii TELEMON budú Objednávateľovi, Klientovi a/alebo Autorizovanej osobe Poskytovateľom zaslané prostredníctvom SMS správy. Tieto prístupové údaje je Objednávateľ, Klient a Autorizovaná osoba povinná udržiavať v tajnosti; Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie a nezodpovedá ani za konanie, či opomenutie Objednávateľa, Klienta a Autorizovanej osoby, ktorého dôsledkom bolo ich zneužitie alebo sprístupnenie neautorizovanej osobe. Za účelom uvedenom v tomto bode je Objednávateľ, Klient a/alebo Autorizovaná osoba povinná po celú dobu čerpania Služby disponovať platnou adresou elektronickej pošty a mobilným telefónom v aktívnom stave. Pokiaľ nebude možné poskytovať Službu z dôvodu technických problémov poskytovateľa mobilnej telekomunikačnej alebo dátovej siete, alebo z dôvodu výpadku dodávky elektriny (bez ohľadu na dôvod), Poskytovateľ nezodpovedá za to, že Službu nemohol poskytnúť riadne alebo včas.

3.10 Na základe Plánu merania vyplneného Objednávateľom, Klientom alebo Autorizovanou osobou, sú Poskytovateľom nastavené parametre požadovaných Služieb, a následne sú v tomto rozsahu Služby zo strany Poskytovateľa po celú dobu trvania Monitoringu plnené. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Pláne merania.

3.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o dočasné prerušenie alebo o ukončenie poskytovania Služby; týmto nie je dotknutá jeho povinnosť uhradiť cenu už poskytnutých Služieb a náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží v súvislosti s ukončením poskytovania Služby a/alebo Zmluvy.

IV. CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu Služby uvedenú v Zmluve. Poskytovateľ fakturuje len tie Služby, ktoré boli Objednávateľom čerpané.

4.2 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa platbu zálohy až vo výške 100% ceny Služby. V prípade, ak záloha nebude poukázaná na účet Poskytovateľa v dohodnutom termíne, a ak nedôjde k dohode, tak najneskôr v deň, kedy malo začať čerpania Služby, Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie Služby až do úplného uhradenia zálohy alebo môže od Zmluvy odstúpiť.

4.3 Dňom uhradenia faktúry sa rozumie deň, v ktorom bola príslušná platba pripísaná na účet Poskytovateľa.

4.4 V prípade, že dôjde v súlade s dohodou Zmluvných strán, zákonom alebo týmito Podmienkami k predčasnému ukončeniu poskytovania Služby, udeľuje Objednávateľ ako príjemca Služby Poskytovateľovi súhlas na opravu základu dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak je oprava základu dane nevyhnutná z dôvodu riadneho vysporiadania predčasného ukončenia poskytovania Služby alebo v prípade náhrady škody za zapožičané Prístroje.

4.5 Faktúra musí obsahovať všetky obsahové náležitosti podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry (najmä podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty). Ak ide o dodanie tovarov alebo služieb, pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti, musí faktúra obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ alebo iné obdobné znenie jednoznačne vyjadrujúce, že došlo k prenosu daňovej povinnosti. Ak je Poskytovateľ oprávnený uplatniť osobitnú právnu úpravu v oblasti dane z pridanej hodnoty, je povinný na každej vystavenej faktúre uviesť text „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ alebo iné obdobné znenie jednoznačne vyjadrujúce, že k úhrade dane z pridanej hodnoty dochádza až po prijatí platby za dodané tovary alebo služby.

4.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať overenie správnosti vystavenej faktúry, ako aj údajov, ktoré boli podkladom pre jej vystavenie najneskôr do piatich (5) dní po jej doručení. V prípade, ak zistí, že faktúra neobsahuje všetky náležitosti alebo ak zistí nedostatky alebo iné nesprávnosti faktúry alebo podkladov pre jej vystavenie, je oprávnený faktúru vrátiť Poskytovateľovi na doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa skončí plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť až doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.7 Zmluvné strany si dohodli tento postup pre elektronickú výmenu údajov súvisiacu s vystavovaním faktúr a s ich zasielaním elektronickou cestou Objednávateľovi:

a) Objednávateľ ako príjemca Služby udeľuje explicitný súhlas na to, aby Poskytovateľ posielal akékoľvek faktúry, ktoré budú vystavené na základe Zmluvy, v elektronickej forme,

b) faktúra vystavená a doručená podľa podmienok dohodnutých medzi Zmluvnými stranami, sa považuje za faktúru na účely Zákona o dani z pridanej hodnoty,

c) Zmluvné strany sa dohodli na tomto postupe zabezpečujúcom vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry:

1. faktúry budú Poskytovateľom vystavované v listinnej forme alebo v elektronickej forme, pričom Objednávateľovi budú vždy doručené v elektronickej forme vo formáte .pdf súboru (ďalej len „elektronická faktúra“),

2. ak chce Poskytovateľ doručiť elektronickú faktúru v inom formáte ako vo formáte .pdf súboru, môže tak urobiť len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, pričom aj tento iný formát musí zaručovať splnenie požiadaviek na elektronické faktúry uvedené v predvetí tohto písmena,

3. prílohy elektronickej faktúry doručenej Objednávateľovi budú taktiež v elektronickej forme, pričom budú zasielané spolu s elektronickou faktúrou a budú prednostne vyhotovené vo formáte .pdf súboru, ak to ich povaha umožní, inak budú vyhotovené v rôznych formátoch (napríklad .doc, .docx, .xls, .tif, .jpeg) tak, ako to vyžaduje povaha a obsah prílohy,

4. ak Poskytovateľ a aj Objednávateľ disponujú potrebným softvérom a hardvérom na aplikovanie elektronického podpisu a/alebo zaručeného elektronického podpisu (najmä zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách v znení neskorších predpisov), je Poskytovateľ s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa oprávnený zasielať Objednávateľovi elektronické faktúry podpísané elektronickým podpisom a/alebo zaručeným elektronickým podpisom (Objednávateľ môže súhlas udeliť e-mailom),

5. Zmluvné strany nesmú do vystavenej elektronickej faktúry, vrátane jej príloh, zasahovať a ani akýmkoľvek spôsobom meniť ich obsah,

6. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadnu a čitateľnú archiváciu elektronických faktúr počas celej doby ich uchovávania,

7. Poskytovateľ je povinný pri vystavovaní elektronickej faktúry a pri jej zasielaní Objednávateľovi postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby minimalizoval možnosť straty, poškodenia alebo neúplnosť údajov obsiahnutých v elektronickej faktúre a v jej prílohách,

8. elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú prvý pracovný deň nasledujúci po dni preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Poskytovateľom na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa; za predpokladu, že to technické a softvérové vybavenie Objednávateľa umožňuje, Objednávateľ formou automatického odoslania e-mailu potvrdí prijatie e-mailu, ktorého prílohou bola elektronická faktúra (automatické potvrdenie o prijatí e-mailu bude odoslané na e-mailovú adresu Poskytovateľa, z ktorej bol odoslaný e-mail s elektronickou faktúrou),

9. ak elektronická faktúra nebude doručená na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa, je Objednávateľ o tejto skutočnosti povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa a Poskytovateľ bude povinný opätovne odoslať, a to bez zbytočného odkladu, elektronickú faktúru na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa a súčasne Objednávateľa e-mailom (prípadne telefonicky) upovedomiť o tom, že mu bola opätovne odoslaná elektronická faktúra; v prípade, ak nebude elektronická faktúra doručená na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa ani na základe opätovného odoslania elektronickej faktúry, bude Poskytovateľ povinný do dvoch (2) pracovných dní odo dňa oznámenia, že nedošlo k doručeniu elektronickej faktúry ani na základe opätovného odoslania, vystaviť faktúru, resp. opis faktúry v písomnej forme a odoslať ho na adresu pre doručovanie uvedenú v Zmluve, inak na adresu sídla Objednávateľa,

d) Poskytovateľ je povinný zasielať elektronické faktúry spĺňajúce podmienky uvedené v týchto Podmienkach na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Zmluve,

e) Objednávateľ je oprávnený zmeniť e-mailovú adresu pre doručovanie elektronických faktúr uvedenú v Zmluve, pričom je povinný túto zmenu Poskytovateľovi vopred oznámiť písomne alebo formou e-mailu; účinnosť zmeny nastáva tretím (3) dňom odo dňa doručenia oznámenia,

f) Zmluvné strany vyhlasujú, že postup dohodnutý medzi nimi ohľadom vystavovania a zasielania elektronických faktúr uvedený v týchto Podmienkach, je dostatočný na to, aby boli splnené podmienky uvedené v predvetí písmena c) tohto bodu 4.7.

4.8 V prípade, ak budú splnené podmienky podľa osobitného zákona (napríklad Zákon o dani z pridanej hodnoty), a Poskytovateľ bol povinný za Objednávateľa uhradiť daň z pridanej hodnoty (napríklad z dôvodu vzniku ručenia za daň z pridanej hodnoty), dohodli sa Zmluvné strany, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku, ktorá mu vznikla voči Objednávateľovi uhradením dane z pridanej hodnoty, na pohľadávky Objednávateľa, ktoré má vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to aj v tom prípade, ak pohľadávky nie sú splatné. Vykonanie započítania Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi bez zbytočného odkladu písomne (napríklad e-mailom).

V. VADA SLUŽBY A REKLAMÁCIA

5.1 Služba má vady, ak vykonanie Služby nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Služba má vady aj vtedy, ak Prístroj, softvér (TELEMON) alebo iná súčasť Služby

a) nezodpovedá požiadavkám Zmluvy, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek požiadaviek vyplývajúcich z príloh Zmluvy,

b) je chybná alebo horšia ako bolo dohodnuté medzi Zmluvnými stranami,

c) nie je v súlade so správnou odbornou praxou.

5.2 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Služba v čase jej poskytnutia Objednávateľovi, ak nie je v Zmluve alebo týchto Podmienkach výslovne uvedené inak. Za vady Služby vzniknuté po čase uvedenom v prvej vete Poskytovateľ zodpovedá, ak boli spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.3 Vadu Služby, ktorú Objednávateľ zistí je povinný oznámiť Poskytovateľovi do desiatich (10) pracovných dní, od kedy ju zistil alebo ju mohol zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 365 dní odo dňa poskytnutia Služby.

5.4 Objednávateľ (a jeho prostredníctvom aj Klient) je oprávnený voči Poskytovateľovi uplatňovať práva z vadného plnenia v súvislosti s poskytovaním Služby (ďalej len „Reklamácia“), a to kontaktovaním Centra prostredníctvom zákazníckej linky. Reklamácie sa môžu týkať obsahu Služby, spôsobu je poskytovania i postupu konkrétneho zamestnanca Poskytovateľa alebo jeho Poverenej osoby. Okrem toho je možné Reklamáciu zaslať písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu Poskytovateľa.

5.5 Poskytovateľ spíše o každej Reklamácii, ktorá je u neho uplatnená osobne, reklamačný protokol. Objednávateľ má právo dostať rovnopis reklamačného protokolu.

5.6 Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o spôsobe vybavenia Reklamácie ihneď, ak to jej povaha umožňuje, inak v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní; ak nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia Reklamácie ani v lehote troch (3) pracovných dní, Objednávateľ o tom upovedomí Objednávateľa a oznámi mu predpokladanú dobu, v ktorej mu oznámi spôsob vybavenia Reklamácie. Do lehôt uvedených v predchádzajúcej vete sa nezapočítava primeraná doba, podľa druhu Služby, potrebná na odborné posúdenie vady danej Služby. Reklamácia súčasne s odstránením vady Služby musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Poskytovateľ s Objednávateľom nedohodne na dlhšej lehote.

5.7 Pokiaľ Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, uskutoční na svoje náklady a nebezpečenstvo úkony, ktorými odstráni reklamovanú vadu Služby. Ak nie je možné vady Služby odstrániť inak, Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi zľavu z ceny vadnej Služby.

5.8 Pokiaľ Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú/bezdôvodnú, bez odkladu o tom informuje Objednávateľa s príslušným odôvodnením.

5.9 Objednávateľ a ani Klient nie sú oprávnení sami zasahovať do Prístroja a vykonávať jeho opravy alebo akékoľvek odstraňovanie jeho vád.

VI. SÚHLAS NA MARKETING

6.1 Podpisom Zmluvy vyslovuje Objednávateľ súhlas so zasielaním informačných/reklamných e-mailov a tlačovín súvisiacich s predmetom Služby (novinky, zvýhodnené ponuky, pozvánky atď.) na elektronickú, prípadne poštovnú adresu, ktorú Poskytovateľovi uviedol na tento účel, inak na adresu sídla Objednávateľa, a to po dobu trvania Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený súhlas so zasielaním informačných/reklamných e-mailov a tlačovín kedykoľvek odvolať písomným oznámením (e-mailom) Poskytovateľovi alebo iným spôsobom stanoveným zákonom.

VII. ZABEZPEČENIE A OCHRANA DÁT A INFORMÁCIÍ

7.1 Zmluvné strany spoločne konštatujú, že pre zaistenie bezpečnosti Služby je potrebné konanie a rovnováha zodpovednosti obidvoch Zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti zo Zmluvy týkajúcej sa bezpečnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi a Zmluvou. Objednávateľ, Klient a/alebo Autorizovaná osoba získa prístup do TELEMON-u na základe autentizácie a softvérové riešenie bolo vyvynuté podľa požiadaviek normy EN ISO 27001:2014, pričom poskytovateľ vlastní certifikát bezpečnosti ISO 27001.

7.2 Poskytovateľ je povinný zaistiť v rámci poskytovania Služby zodpovedajúcu bezpečnosť elektronickej komunikácie s prihliadnutím na riziká zvyčajne predvídané v čase poskytovania príslušnej Služby a s vynaložením komerčne primeraných nákladov. Poskytovateľ aj napriek všetkému úsiliu vykonanému za účelom zaistenia bezpečnosti Služby, nemôže zaručiť, že prijaté opatrenia pokrývajú všetky bezpečnostné riziká.

7.3 Pokiaľ sa Poskytovateľ dozvie o špecifickom bezpečnostnom riziku súvisiacom s poskytovaním Služby, bude o tom bezodkladne informovať Objednávateľa, a ak to povaha rizika vyžaduje aj Klienta.

7.4 V prípade výskytu špecifických bezpečnostných rizík je Poskytovateľ oprávnený prijať i bez súhlasu Objednávateľa alebo Klienta všetky opatrenia vedúce k minimalizácii potenciálnej škody, vrátane dočasného prerušenia poskytovania Služby.

7.5 V odôvodnených prípadoch súvisiacich s bezpečnostným rizikom je Poskytovateľ oprávnený dočasne prerušiť poskytovanie Služby. V rámci zabezpečenia bezpečného poskytovania Služby si Poskytovateľ vyhradzuje právo jednostranne meniť požiadavky na softwarové, či hardwarové platformy Objednávateľa, a ak to je potrebné aj Klienta, či vyžadovať inštaláciu inej verzie dodaných produktov alebo iného produktu u Objednávateľ a Klienta, a to v rozsahu nevyhnutnom k takému zabezpečeniu. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa, a ak to je potrebné aj Klienta, o takýchto vyžadovaných zmenách s dostatočným predstihom.

7.6 Objednávateľ, a jeho prostredníctvom aj Klient, sa zaväzujú v rámci riadneho a včasného plnenia svojich bezpečnostných povinností pri odoberaní Služby

a) dodržiavať všetky ustanovenia týchto Podmienok a Zmluvy, ako aj ďalších dokumentov dohodnutých medzi Zmluvnými stranami,

b) bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých zistených problémoch alebo mimoriadnych stavoch, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne poskytovanie Služby, vrátane možných bezpečnostných incidentov, a to e-mailom a ak to vyžaduje povaha oznamovanej skutočnosti aj telefonicky,

c) pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, akokoľvek nezasahovať do Služby poskytovanej Poskytovateľom,

d) neumožniť využívanie Služby, či jej súčastí tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa; súhlas podľa vety pred bodkočiarkou je možné udeliť aj e-mailom,

e) neumožniť zneužitie Služby ani nezneužiť Službu najmä formou neoprávneného spojenia sa so systémom TELEMON, alebo neoprávneným zásahom do tohto systému, neoprávnenou manipuláciou, podvodným konaním alebo inými nezákonnými spôsobmi a prostriedkami,

f) konať tak, aby nedošlo k neoprávnenému získavaniu alebo pokusom o získanie, falšovanie alebo ničenie dátových správ, postupov alebo informácií iných osôb, ktoré taktiež využívajú TELEMON,

g) užívať Službu tak, aby nedošlo k porušeniu tejto Zmluvy alebo platnej právnej úpravy.
Objednávateľ berie na vedomie, že akékoľvek nedodržanie dohodnutých pravidiel môže spôsobiť škodu Poskytovateľovi, Klientovi a/alebo tretím osobám.

7.7 Pokiaľ Objednávateľ alebo Klient zistia v súvislosti s poskytovaním Služby akúkoľvek nezrovnalosť, neúplnosť alebo chybu, bezodkladne o tom informujú Poskytovateľa.

7.8 Objednávateľ a Klient plne zodpovedajú za

a) bezpečnosť svojej softwarovej a hardwarovej platformy,

b) pravdivosť poskytnutých informácií, vrátane osobných údajov.

7.9 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami a taktiež, že nepoužijú na iný účel ako je uvedený v Zmluve dôverné informácie, technické informácie alebo iné skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo alebo ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu (napríklad autorské práva, priemyselné práva) a s ktorými sa Zmluvné strany oboznámili pred uzatvorením Zmluvy alebo sa s nimi oboznámia v priebehu jej platnosti. Záväzok Zmluvných strán podľa toho bodu trvá aj po ukončení platnosti Zmluvy, a to po celú dobu pokiaľ určitá dôverná informácia, technická informácia alebo iná skutočnosť budú spĺňať podmienky definície obchodného tajomstva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo pokiaľ budú chránené podľa osobitného predpisu (napríklad ako priemyselné právo, duševné vlastníctvo alebo dôverná informácia).

VIII. DUŠEVNÉ PRÁVA A LICENCIA NA UŽÍVANIE SOFTVÉRU

8.1 Autorské práva a priemyselné práva viažúce sa na Službu alebo s ňu inak spojené alebo ktoré boli vytvorené Poskytovateľom počas realizácie Služby alebo niektorou jeho Poverenou osobou (ďalej spolu len „Duševné práva“), sú buď (i) vo vlastníctve Poskytovateľa alebo (ii) ich Poskytovateľ legálne užíva na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného s tretím subjektom ako nositeľom týchto práv alebo ich legálne užíva na základe inej právnej skutočnosti. Poskytovateľ teda zaručuje, že Služba a všetky jej súčasti neporušujú Duševné práva tretích strán, najmä však neporušujú patenty, licencie, autorské práva a iné práva priemyselného vlastníctva tretích strán, a to v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy a nebudú ich porušovať ani počas celého obdobia jej trvania.

8.2 Ak počas trvania Zmluvy, Poskytovateľ a Objednávateľ na základe spoločnej práce alebo súčinnosti spoločne vytvoria predmet alebo službu, na ktoré sa bude viazať akékoľvek Duševné právo, Zmluvné strany sa dohodli, že tieto Duševné práva v plnom rozsahu patria výhradne len Poskytovateľovi. Poskytovateľ zabezpečí, aby boli splnené všetky zákonné požiadavky na nadobudnutie daných Duševných práv, vrátane registrácie daného Duševného práva, ak to Poskytovateľ uzná za vhodné. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nemá nárok na úhradu odplaty a ani na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorej výsledkom bolo vytvorenie predmetu alebo služby, na ktoré sa bude viazať akékoľvek Duševné právo.

8.3 Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie predmetu chráneného podľa autorského práva (TELEMON), t. j. udeľuje licenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy do je skončenia na užívanie softvéru TELEMON. Licencia sa poskytuje s týmito náležitosťami:

a) licencia sa podľa § 66 Autorského zákona poskytuje na taký spôsob použitia TELEMON-u, ktorý je nevyhnutne potrebný na riadne užívanie Služby a na dosiahnutie účelu Zmluvy, Objednávateľ však nesmie používať TELEMON v rozpore s bežným využitím počítačového programu a nesmie do neho zasahovať; týmto nie sú dotknuté ani ďalšie práva Objednávateľa ako oprávneného užívateľa počítačového programu podľa Autorského zákona (napríklad § 89 a nasl. Autorského zákona),

b) licencia sa poskytuje ako časovo obmedzená na dobu trvania Zmluvy,

c) licencia sa poskytuje pre územie Slovenska,

d) licencia sa poskytuje ako nevýhradná licencia, pričom Objednávateľ ako nadobúdateľ nie je povinný licenciu využiť,

e) licencia sa poskytuje odplatne, pričom odplata za jej požitie je v plnom rozsahu zahrnutá v cene Služby,

f) Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie predmetov chránených autorským právom, ktoré sú obsiahnuté v Službe v rozsahu udelenej licencie; týmto nie je dotknuté oprávnenie Objednávateľa sprístupniť užívanie Služby Klientovi,

g) Objednávateľ nemôže licenciu alebo jej časť zmluvou postúpiť na tretiu osobu.

8.4 Poskytovateľ ako vykonávateľ majetkových práv k predmetom chránených autorským právom (TELEMON), ktoré sú obsiahnuté v Službe vyhlasuje, že je oprávneným vykonávateľom majetkových práv k predmetom chráneným autorským právom, ktoré sú obsiahnuté v Službe (TELEMON) a že vysporiadal a/alebo vysporiada všetky nároky osôb (vrátane svojich zamestnancov a Poverených osôb), ktoré sa podieľali na tvorbe predmetov chránených autorským právom obsiahnutých v Službe (TELEMON), a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škôd a k minimalizácii vzniknutých škôd.

9.2 V prípade, ak nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť (napríklad§ 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) je Zmluvná strana, ktorej táto okolnosť bráni v splnení jej povinnosti podľa Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzného právneho prepisu povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať o tom druhú Zmluvnú stranu s určením predpokladaného obdobia trvania tejto okolnosti. Doba trvania Zmluvy (ak bola uzatvorená na dobu určitú) sa predlžuje o dobu, kedy jedna zo Zmluvných strán nebude schopná plniť svoje povinnosti z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ak okolnosť vylučujúca zodpovednosť bude trvať dlhšie ako 30 dní, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť.

9.3 Zmluvná strana je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane (aj) škodu, ktorá jej vznikla tým, že príslušným orgánom verejnej správy jej bola uložená pokuta alebo iná sankcia, ak dôvodom uloženia takejto pokuty alebo inej sankcie bolo porušenie povinnosti druhej Zmluvnej strany, na ktorej splnenie bola povinná podľa Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Zmluvná strana je povinná uhradiť škodu najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia výzvy druhej Zmluvnej strany na jej úhradu; jedným z podkladov pre určenie výšky škody bude aj právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie.

9.4 Bez ohľadu na akékoľvek iné dohody Zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo v jej prílohách alebo priamo v iných ustanoveniach týchto Podmienok, sa Zmluvné strany dohodli na týchto podmienkach zodpovednosti za škodu, pričom na základe výslovného súhlasu Zmluvných strán, má táto dohoda prednosť pred inými ustanoveniami týchto Podmienok, ako aj pred ustanoveniami Zmluvy samotnej:
a) Na zodpovednosť Zmluvných strán za škodu a náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších, ak ďalej nie je uvedené inak.

b) Zmluvné strany nepredpokladajú a ani nie je žiadny dôvod predpokladať ako dôsledok porušenia akejkoľvek povinnosti Poskytovateľa podľa Zmluvy a jej príloh, vznik škody, ktorá by presahovala 2-násobok priemernej ceny Služby bez dane z pridanej hodnoty zistenej za obdobie dvanástich (12) mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom škoda vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný nahradiť výlučne iba skutočnú škodu; Poskytovateľ nie je povinný nahradiť akúkoľvek inú škodu, a to ani ušlý zisk.

c) Poskytovateľ zodpovedá za škodu výlučne iba v prípade, ak táto bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti Poskytovateľa.

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany postúpiť akékoľvek právo alebo pohľadávku, ktorú má alebo bude mať z tejto Zmluvy na tretiu osobu; žiadosť o udelenie súhlasu, ako aj vyjadrenie k žiadosti je možné doručiť e-mailom.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli že akékoľvek oznámenia a ostatná korešpondencia spojená so Zmluvou bude vykonaná v písomnej podobe (ďalej len „Písomnosti“). Ak to výslovne upravuje Zmluva alebo jej prílohy alebo v prípade, ak sa nejedná o zmenu alebo ukončenie Zmluvy, je možné komunikovať aj elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu. Ak je Písomnosť doručovaná poštou, považuje sa taktiež za doručenú v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať alebo ju adresát nevyzdvihne do piatich (5) pracovných dní od jej uloženia v poštovej prevádzkarni potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie v prípade, že neexistuje doručovacia adresa alebo ak sa adresát nezdržuje na doručovacej adrese alebo ak je adresát neznámy.

10.3 Písomnosti je možné doručovať aj kuriérom.

10.4 Písomnosti sa zasielajú na doručovacie adresy Zmluvných strán, ktorými sú adresy určené na doručovanie uvedené v Zmluve, a ak nie sú v Zmluve uvedené osobitné adresy na doručovanie, doručuje sa na adresu sídla alebo miesta podnikania Zmluvnej strany ako adresáta tak, ako je táto zapísaná v príslušnom registri. Zmluvná strana je oprávnená zmeniť doručovaciu adresu uvedenú v Zmluve písomným oznámením doručením (e-milom) druhej Zmluvnej strane.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Podmienky môže Poskytovateľ kedykoľvek upraviť, doplniť alebo inak zmeniť alebo nahradiť novými Podmienkami, pričom tieto zmenené alebo nové Podmienky budú pre Objednávateľa záväzné potom, ako mu bude zo strany Poskytovateľa oznámené, že došlo k ich zmene alebo k vydaniu nových Podmienok. Ak so zmenami uvedenými v zmenených Podmienkach alebo s novými Podmienkami Objednávateľ nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie od Zmluvy musí byť Poskytovateľovi doručené najneskôr do sedem (7) dní odo dňa doručenia oznámenia o tom, že Podmienky boli zmenené alebo že boli vydané nové Podmienky; márne uplynutie lehoty na odstúpenie od Zmluvy uvedenej vo vete pred bodkočiarkou sa považuje za akceptovanie zmenených Podmienok alebo nových Podmienok, ktoré sa tak stávajú súčasťou Zmluvy a v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné Podmienky, ktoré boli súčasťou Zmluvy.

10.6 Tieto Podmienky nadobudli účinnosť 31. januára 2022.

V Bratislave dňa 1.5.2022

Poskytovateľ
Goldmann systems


NA STIAHNUTIE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY VZDIALENÉHO MONITORINGU FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ FYZICKEJ OSOBY

 

Informácie o používaní cookies

 

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Goldmann Systems, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, zapísaná v OR OS v BA I, odd. Sa, vložka č.2531/B.

Spoločnosť používa na webovom sídle www.telemon.sk súbory cookies za účelom použiteľnosti webovej stránky tak, aby umožnila základné funkcie, akými sú napr. navigácia stránky, pamätanie si preferenčných nastavení ako napr. nastavená jazyková mutácia a pod. a taktiež na meranie návštevnosti webu.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť spístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.